Dứa miếng đóng lon 30OZ

N.W: 840Gr- 24lon/thùng

Tỷ lệ cái: 50-52{36ab819eae8c3569ca79270893c0e0f2bda31504cea6e55667a0478fc3ce3f57}, Độ đường 14{36ab819eae8c3569ca79270893c0e0f2bda31504cea6e55667a0478fc3ce3f57}-16{36ab819eae8c3569ca79270893c0e0f2bda31504cea6e55667a0478fc3ce3f57}

Acid: 0,2-0,4{36ab819eae8c3569ca79270893c0e0f2bda31504cea6e55667a0478fc3ce3f57}

Danh mục: